Pediatrické kazuistiky založené na důkazu

Login: Heslo: Nová registrace / Zapomenuté heslo

Medicína založená na důkazu

Termínem evidence-based medicine je označováno přímé a ověřené  použití nejlepších aktuálních a vědecky dokázaných medicínských poznatků, které usnadní volbu způsobu péče o konkrétního pacienta. Cílem tohoto metodologického postupu je převedení nejnovějších vědeckých důkazů do klinické praxe. 

Tímto záměrem se od roku 2010 řídí Dětská klinika LF UP v Olomouci při výuce pediatrie. Studenti se učí orientovat v literatuře, hledat důkazy v databázích a efektivně je využívat při studiu a řešení konkrétních klinických případů, tzv. kazuistik.

Vytvořena byla při řešení celostátního projektu MEFANET – klinické rozhodování.

Základním předpokladem pro vytvoření uceleného přehledu zdrojů a databází je úzká spolupráce pediatrů s knihovníky, která má v Olomouci už téměř patnáctiletou tradici. V Česku představuje zcela ojedinělý přístup k výuce budoucích lékařů.

V rámci knihovnicko-informačního servisu je poskytována pedagogům i studentům podpora aby byla usnadněna práce s odbornou literaturou, od jejího efektivního vyhledání po kritickou interpretaci jejího obsahu.

Kazuistická výuka pediatrie

Při tomto způsobu výuky řeší studenti za odborného vedení svým garantem konkrétní případ reálného pacienta. Příkladem může být otázka, zda psychoterapie je účinnou součásti komplexní léčby Crohnovy choroby u adolescentů? Odpověď na otázku tohoto typu zpravidla student v učebnicích a skriptech nenalezne.

Nabízíme databázi strukturovaných kazuistik, které byly vytvořeny v průběhu výuky pediatrie. Jsou seřazeny do skupin podle řešených diagnóz a doplněny jedním ze základních nástrojů EBM tj. formulací klinické otázky v paradigmatu PICO. K dispozici je ukázka vybrané relevantní studie, která reaguje na položenou otázku, s hypertextovým odkazem do databáze Medline/PubMed.